top of page
優惠方案

 

全日方案-8小時 

 

 

其他需求歡迎來信討論

 

 

成品

 

全數毛片Jpeg格式電子檔給付(無修容及修飾曲線,有基本調整色溫曝光) ,布藝相本

 

 

自選30組客製化風格修圖 (調整色調,有修容及微調曲線,不提供無中生有,變身等特殊後製修圖)(精修圖檔多修+500/張)

 

 

USB一份 (內含全數毛片電子檔大圖+精修圖檔大圖)

bottom of page